Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wynik analizy pod względem zgodności

Ocena dostępności BIP WSA Warszawa.pdf - data dodania: 2019-09-20 00:00:00

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gaj - koordynator w sprawie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 553 79 05 - dostępność treści na stronie BIP - Tomasz Gaj, 22 553 78 65 - dostępność architektoniczna - Piotr Kosicki. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2008-01-10.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-02-06.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

00-013 Warszawa, Jasna 2/4
Tel.: 22 553 70 00
Faks: 22 826 92 92
E-mail:
Strona internetowa:

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.warszawa.wsa.gov.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Do budynków WSA w Warszawie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Sąd obsługuje interesantów w 3 lokalizacjach:

1. Budynek główny w Warszawie ul. Jasna 2/4

Wejście do budynku możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Koperta z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiedztwie pochylni. Obszar dostępny dla interesantów to parter i I piętro. Szatnia, biuro podawcze, informacja o sprawach, kasa sądu, czytelnia i sale rozpraw znajdujące się na parterze nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do sal rozpraw znajdujących się na I piętrze wymaga skorzystania z pochylni i z windy.

2. Budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. J. Pankiewicza 4

Przed budynkiem wyznaczone są koperty umożliwiające parkowanie pojazdów osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu 3 schodów lub po powiadomieniu ochrony - przy użyciu schodołazu. Jest również alternatywna droga z poziomu chodnika poprzez garaż skomunikowany z windą. Wewnętrzną komunikację ułatwia zespół wind. Biuro podawcze i kasa znajdują się na parterze. Sale rozpraw i czytelnia akt znajdują się na I piętrze.

3. Budynek znajdujący się w Radomiu przy ul. J. Słowackiego 7

Bezpośrednio przed budynkiem brak kopert umożliwiających parkowanie pojazdów osobom niepełnosprawnym. W przypadku takiej potrzeby prosimy o powiadomienie pracowników ochrony. Wejście do budynku na poziomie chodnika. Wewnątrz schody, lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów, które znajdują się na wysokim parterze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system języka migowego) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail:  lub kontakt telefoniczny z Wydziałem Informacji Sądowej: 22 5537900.
 
Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM,SKOGN winna być złożona na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przybyciem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172)
 W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.Wersja XML