Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego.

 

stanowisko: p/o asystenta sędziego
wynagrodzenie zasadnicze brutto:  5.000 zł

Wymagania:

Zakres wykonywanych zadań:

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane tym zatrudnieniem prosimy o złożenie cv, kopii dyplomu, oświadczenia o niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem) osobiście w Biurze Podawczym, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22/553-79-56

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenie:

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu rekrutacji na zastępstwo na stanowisko p/o asystenta sędziego w 2022 roku.

Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją powyższego celu drogą telefoniczną

(podać nr telefonu)  ………......................................

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Po zakończeniu naboru, którego dotyczy zgoda, moje zgłoszenie zostanie zniszczone.
 3. Mam prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                           data i czytelny podpis

Ponadto oświadczam, że:

 

                                                                                                      ...............................................

                                                                                                           data i czytelny podpis

Wersja XML