Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/70/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 11.12.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa wykładziny  dla  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-70-2018.pdf (493,71KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-70-2018.docx (43,87KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 07.12.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 07.12.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/70/2018

Pyt. 1. Czy istnieje możliwość zmiany wskazanej wykładziny na inną o parametrach podobnych i podobnej kolorystyce ?

odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na wykładzinę inną niż wskazana w klauzuli I ust. 1  Zapytaniu ofertowym - nr sprawy WSA/ZP/BA/70/2018.
 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-70-2018.pdf (384,95KB)

Wersja XML