Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/13/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 03.11.2016r.

Oferta na „Remont tynku stiukowego w budynku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-13-2016.pdf (477,73KB)


Uchyla się dotychczasową treść Załącznika  Nr 3 (Ogólne warunki umowy) do Zapytania ofertowego, który zostaje zastąpiony nową wersją i otrzymuje nowe brzmienie.

Nowa wersja - PDFOgólne warunki umowy - załącznik nr 3.pdf (263,98KB)

Zmieniony załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy , staje się obowiązujący na dzień składania ofert.


W dniu 28.10.2016 Informujemy o SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ  która zaistniała w treści Ogólnych warunków umowy. 

W treści ogólnych warunków umowy wprowadza się następujące zmiany: 
1)    uchyla się dotychczasową treść § 7 i 8 ogólnych warunków umowy,
2)    uchylnej treści nadaje się następujące brzmienie:

§ 7
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w §3 umowy.
2.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w §5 ust. 3  umowy.
3.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4.    W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążającą. 
5.    Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 §8
1.    Z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §6 ust. 1, tj. ……………………………………..zł (słownie:…………………………………………………….) najpóźniej w dniu podpisania umowy, celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 
2.    Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar umownych określonych w niniejszej umowie.
3.    Zamawiający przed dokonaniem potrącenia jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest obowiązany powiadomić o tym Wykonawcę
4.    Zwrot całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu  gwarancji.

Zmiany treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Ostateczna treść ujednoliconych ogólnych warunków umowy PDFOgólne warunki umowy - ostateczna treść.pdf (263,40KB)


Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 14.11.2016r. 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 14.11.2016.pdf (524,56KB)

Wersja XML