Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Godziny urzędowania WSA w Warszawie

Informacja o organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie są zobowiązane do:

   1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
   2. korzystania z rękawiczek ochronnych;
   3. zasłaniania ust i nosa (maseczką jednorazową lub wielokrotnego użytku);
   4. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;
​​​​​​​
   5. zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości.

Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym – szczegółowe informacje w zakładce „Portal Akt Sądowych – PASSA”. Jeżeli skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt sądowych nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni Akt po uprzednim złożeniu wniosku drogą mailową – więcej w zakładce „Czytelnia – Zamawianie akt”.
Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.

Przy Biurze Podawczym Sądu może przebywać nie więcej niż 1 interesant na 1 stanowisko obsługi.

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 12 Prezesa WSA w Warszawie.pdf
 


♦  Sąd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 .

  ♦  Biuro podawcze jest czynne w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu jest czynna w godzinach
     urzędowania Sądu  ( parter )

  ♦  Czytelnia akt udostępnia do wglądu akta spraw w godzinach 800-1530 .
      Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich
        udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić
        z sekretariatem wydziału.

  ♦  Biblioteka jest czynna  w godzinach urzędowania Sądu.

  ♦  Kasa Sądu w siedzibie przy ul. Jasnej 2/4
      czynna jest dla interesantów w godzinach 900-1530 z przerwą 
od 1300 do 1315 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca w godzinach 900-1230 .

  ♦  Kasa Sądu w siedzibie przy ul. J. Pankiewicza 4
      czynna jest dla interesantów w godzinach 900-1400 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca w godzinach 900-1130 .
    
  Kasa przyjmuje opłaty sądowe w maksymalnej wysokości do 1000 zł.

  ♦  Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 830-1500 ,
      a w ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna.


  ♦  Prezes oraz Wiceprezesi WSA w Warszawie przyjmują interesantów po uprzednim
      uzgodnieniu terminu i godziny z Sekretariatem Prezesa   tel. 22 553 78 00        
   

  ♦  Przewodniczący poszczególnych Wydziałów lub ich zastępcy przyjmują
      interesantów codziennie w godzinach 1000-1200 i 1400-1500 .

  ♦  Dyrektor Sądu oraz Kierownicy Oddziałów przyjmują interesantów codziennie
      w godzinach urzędowania Sądu.

Wersja XML