Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koszty radcowskie

Dz. U z 2017 r. poz. 1715, z późn. zm.
 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

 

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 i 1579) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

§ 2. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)    opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz

2)    niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego ustanowionego z urzędu.

§ 3. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.

§ 4. 1. Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

2. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w rozdziałach 2-4, następuje z uwzględnieniem:

1)    nakładu pracy radcy prawnego, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2)    wartości przedmiotu sprawy;

3)    wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4)    stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

4. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

§ 5. Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.

§ 6. W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

§ 7. Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

 

Rozdział 2

Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 

§ 8. Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)    do 500 zł - 60 zł;

2)    powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;

3)    powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;

4)    powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;

5)    powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;

6)    powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;

7)    powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 7200 zł;

8)    powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 10 000 zł;

9)    powyżej 5 000 000 zł - 16 600 zł.

§ 9. 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)    do 500 zł - 60 zł;

2)    powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;

3)    powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;

4)    powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;

5)    powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;

6)    powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;

7)    powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

§ 10. 1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1)    rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł;

2)    stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 360 zł;

3)    przysposobienie - 180 zł;

4)    pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 120 zł;

5)    ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 240 zł;

6)    rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 240 zł;

7)    ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 360 zł;

8)    podział majątku wspólnego między małżonkami - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej opłaty;

9)    alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 60 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406, 1177 i 1271), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.

3. Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

§ 11. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1)    o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8;

2)    o rozgraniczenie - 360 zł;

3)    dotyczących służebności - 240 zł;

4)    o naruszenie posiadania - 160 zł;

5)    o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 120 zł;

6)    o zniesienie współwłasności - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej opłaty;

7)    związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 240 zł;

8)    o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

§ 12. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1)    zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 60 zł;

2)    stwierdzenie nabycia spadku - 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł;

3)    dział spadku - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej opłaty.

§ 13. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:

1)    opróżnienie lokalu mieszkalnego - 120 zł;

2)    wydanie nieruchomości rolnej - 360 zł;

3)    wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

§ 14. 1. Opłaty wynoszą w sprawach:

1)    o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 180 zł;

2)    o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 360 zł;

3)    z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 120 zł;

4)    o uchylenie wyroku sądu polubownego - 1200 zł;

5)    z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 1800 zł;

6)    o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 240 zł;

7)    egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej opłaty;

8)    ze skargi na czynności komornika - 80 zł;

9)    o wyjawienie majątku - 60 zł;

10)  rejestracji spółki - 1200 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 600 zł;

11)  rejestracji spółdzielni - 1200 zł;

12)  innych rejestracji - 600 zł;

13)  zmiany w rejestrze - 360 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 180 zł;

14)  o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 60 zł;

15)  o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 60 zł;

16)  o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 60 zł;

17)  o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 480 zł;

18)  o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;

19)  o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;

20)  o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 720 zł;

21)  o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;

22)  o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 540 zł;

23)  o wyłączenie wspólnika - 540 zł;

24)  o rozwiązanie spółki kapitałowej - 540 zł;

25)  o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 150 zł;

26)  o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 120 zł;

27)  o ubezwłasnowolnienie - 240 zł;

28)  o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 180 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 15. 1. Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

1)    nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 90 zł;

2)    wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3)    inne roszczenia niemajątkowe - 60 zł;

4)    ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 120 zł;

5)    świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

2. (1) Opłaty wynoszą 90 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.

§ 16. 1. Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1)    przed sądem okręgowym - 50% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;

2)    przed sądem apelacyjnym - 75% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

2. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1)    przed sądem okręgowym - 25% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 50% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;

2)    przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

3. Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.

4. Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1)    za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2)    za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

3)    za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

5. Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

1)    za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2)    za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 50% opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

3)    za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli ten sam radca prawny nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

6. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1)    za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 480 zł;

2)    za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 240 zł.

 

Rozdział 3

Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 

§ 17. 1. Opłaty wynoszą w sprawie objętej:

1)    dochodzeniem - 180 zł;

2)    śledztwem - 300 zł;

3)    czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 90 zł.

2. Opłaty za obronę wynoszą:

1)    przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 360 zł;

2)    przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł;

3)    przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 420 zł;

4)    przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 420 zł;

5)    przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 600 zł;

6)    przed Sądem Najwyższym - 600 zł.

3. Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1)    sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 360 zł;

2)    sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 600 zł.

4. Opłaty wynoszą:

1)    za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 360 zł;

2)    za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym - 360 zł;

3)    za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 360 zł.

5. Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 120 zł.

6. Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 120 zł.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

§ 18. 1. Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25% opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

2. Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50% opłaty.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego radcę prawnego nie może przekroczyć 100% opłaty, o której mowa w § 17.

§ 19. Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1)    w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 180 zł;

2)    w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - 180 zł;

3)    w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 120 zł;

4)    za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 120 zł;

5)    za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania - 120 zł;

6)    za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - 240 zł;

7)    za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym - 240 zł.

§ 20. W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

 

Rozdział 4

Opłaty w innych sprawach

 

§ 21. 1. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1)    w pierwszej instancji:

a)  w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę obliczoną na podstawie § 8,

b)  za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)  w innej sprawie - 240 zł;

2)    w drugiej instancji:

a)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 100% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

b)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

c)  za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,

d)  w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

2. Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

1)    z zakresu ochrony konkurencji - 360 zł;

2)    o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - 60 zł;

3)    z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego - 360 zł.

3. Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 120 zł.

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

 

§ 22. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. poz. 1805).

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wersja XML