Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat o organizacji rozpraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

     Zgodnie z art. 15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o COVID-19”, w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1090), rozprawy odbywają się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

     Stronie postępowania (stronie skarżącej, organowi i uczestnikowi postępowania), która posiada techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem Sądu. Udział w rozprawie zdalnej bez obecności w budynku Sądu odbywa się za pomocą aplikacji komputerowej Webex.

     Strony postępowania niemogące uczestniczyć w rozprawie zdalnej, zwłaszcza, jeśli nie posiadają odpowiednich urządzeń technicznych mogą być obecne w trakcie takiej rozprawy w budynku Sądu pod warunkiem zachowania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. oraz w zarządzeniu nr 12 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r. - PDFZarządzenie nr 12 Prezesa WSA w Warszawie.pdf (3,96MB)

     Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 15zzs4 ust. 3 ustawy o COVID-19).

     Zgodnie z art. 15zzs4 ust. 4 ustawy o COVID-19 przeprowadzenie rozprawy zarządza się na wniosek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w sprawach, w których jest ona stroną. W takim przypadku mogą być obecni na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby, których udział przewodniczący uzna za niezbędny. Przebieg rozprawy podlega transmisji przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

 

Informujemy Państwa, że do czasu wyposażenia sal sądowych w odpowiednie urządzenia techniczne sprawy wyznaczane będą na posiedzenia niejawne w trybie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy o COVID-19.

 

     Ponadto uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) sprawa może być rozpoznana również w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wersja XML