Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Puławskiej 137 oraz ul. Pięknej 49).

I SA/Wa 2292/18

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 28 maja 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt KR VI R 25/18 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 23 listopada 2006 r. oraz decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 24 maja 2007 r. dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 137. Decyzją z 16 października 2018 r. o sygn. akt KR VI R 25/18 Komisja Weryfikacyjna stwierdziła nieważność obu decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w całości.

     Komisja Weryfikacyjna wyjaśniła, że Prezydent m.st. Warszawy decyzją z 23 listopada 2006 r. ustanowił użytkowanie wieczyste do gruntu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość – na rzecz sześciu osób. Po wydaniu decyzji okazało się, iż jedna z osób, do których była skierowana decyzja zmarła przed jej wydaniem. W związku z tym, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 24 maja 2007 r., działając w trybie art. 155 kpa, wydał decyzję, w której uchylił poprzednią decyzję i ustanowił użytkowanie wieczyste uwzględniając następstwo prawne przysługujące po osobie zmarłej. Zdaniem Komisji Weryfikacyjnej, obie decyzje Prezydenta m.st. Warszawy rażąco naruszały prawo. Pierwsza dlatego, że skierowano ją do osoby zmarłej, druga ponieważ w ocenie Komisji Weryfikacyjnej nie wolno było organowi, w trybie art. 155 kpa, dokonać zmiany decyzji.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skarg na ww. decyzję wyrokiem z 14 stycznia 2020 r. uchylił zaskarżoną decyzję Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowanie administracyjne.

     Sąd wskazał, iż w postępowaniu prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy na każdym jego etapie brali udział następcy prawni zmarłego. Ich interesy w toku całego postępowania mogły być należycie chronione.

     W okolicznościach tej sprawy Sąd uznał, że decyzje Prezydenta m.st. Warszawy nie naruszyły prawa, a wydanie decyzji w trybie art. 155 kpa w zaistniałej sytuacji było dopuszczalne i w konsekwencji doprowadziło do naprawienia wady decyzji pierwotnej. Umarzając postępowanie administracyjne Sąd uznał, iż dalsze jego prowadzenie jest bezprzedmiotowe.

Wydany w dniu dzisiejszym wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1777/18 ogłoszenie orzeczenia nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 12:15 w sali A.

Wersja XML