Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Schroegera 72).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 21 września 2017 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt R 7/17 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 1 lutego 2016 r. w przedmiocie ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 72.

     Decyzją z 14 maja 2018 r. o sygn. akt III R 17/17 Komisja Weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy, odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz nakazała Miastu Stołecznemu Warszawa przejęcie zarządu nieruchomością.

     W uzasadnieniu decyzji Komisja Weryfikacyjna wskazała na rażące naruszenie prawdy obiektywnej przez Prezydenta m.st. Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu w chwili złożenia wniosku dekretowego oraz rażące naruszenie prawa poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania. Ponadto Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, iż przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym - nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości.

     W dniu 9 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym złożonym w dniu 8 stycznia 2020 r. przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.

Następny termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

Wersja XML