Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Mokotowskiej 8).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt KR III R 5/18 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 14 listopada 2006 r. w przedmiocie ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 8, stanowiącego działkę o nr 132.

     Decyzją z 28 sierpnia 2018 r. o sygn. akt KR III R 5/18 Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, że kontrolowana w przedmiotowej sprawie decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 14 listopada 2006 r. została wydana z naruszeniem prawa oraz nałożyła obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy w łącznej kwocie 4.900.000,00 zł.

     W uzasadnieniu decyzji Komisja Weryfikacyjna wskazała, iż postępowanie w przedmiocie przyznania dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną mogło być wszczęte jedynie na wniosek dotychczasowego właściciela gruntu, jego następców prawnych, będących przy tym w posiadaniu gruntu bądź też osób prawa jego reprezentujących (...), którzy w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę złożyli stosowny wniosek. Zdaniem Komisji Weryfikacyjnej Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję mimo złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną, tj. pełnomocnika dawnej współwłaścicielki nieruchomości, która w chwili złożenia wniosku już nie żyła.

     Przed rozprawą zgłosił swój udział w postępowaniu Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, który przedłożył Sądowi szereg dokumentów, mających znaczenie dla ustalenia kręgu spadkobierców dawnych właścicieli, a także dla oceny prawidłowości złożenia wniosku dekretowego. Dokumenty te, w ocenie Prokuratora wskazują, że w chwili złożenia wniosku dekretowego dawna współwłaścicielka nieruchomości żyła.

     W dniu 19 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy, do czasu wskazania, przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, sygnatury akt sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy dotyczącej zmiany postanowienia Sądu o uznaniu Z.K. za zmarłą i oznaczeniu daty jej śmierci na dzień 2 października 1944 r. oraz do czasu złożenia tłumaczeń na język polski złożonych przy piśmie z 7 listopada 2019 r. dokumentów.

Wersja XML