Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Rozbrat, ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej).

W dniu 18 października 2019 r. zostały rozpoznane sprawy o sygn. akt:

     W sprawach o sygn. akt I SA/Wa 1664/18 oraz I SA/Wa 1670/18 Sąd uchylił zaskarżone decyzje i zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz stron skarżących.

     Komisja Weryfikacyjna w ww. sprawach stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy uznając, że rażąco naruszają one prawo. Wyjaśniła, że Prezydent m.st. Warszawy nie ustalił zrealizowania przesłanki posiadania. Dodatkowo, w ocenie Komisji Weryfikacyjnej przeniesienie roszczeń do nieruchomości nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości.

   Sąd w ustnych motywach uzasadnienia wyroków nie podzielił stanowiska Komisji Weryfikacyjnej, że decyzje dekretowe wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

    Sąd wyjaśnił, że powołane przez Komisję Weryfikacyjną przesłanki mogłyby być podstawą do ewentualnego uchylenia decyzji reprywatyzacyjnych, nie zaś do stwierdzenia ich nieważności. Nie zbadanie kwestii posiadania, jak również okoliczności dotyczących ekwiwalentności świadczeń nie może być uznane za rażące naruszenie przepisów prawa. Sąd nie przesądził, jakie rozstrzygnięcia ma w tych sprawach wydać Komisja Weryfikacyjna po ponownym rozpoznaniu sprawy, uznając, że byłoby to przedwczesne. 

     Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1702/18 Sąd oddalił skargę z uwagi na brak posiadania przez skarżącego interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji.

Zapadłe w powyższych sprawach wyroki są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML