Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/53/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. do godz. 11.00

Dostawa opraw oświetleniowych  dla  WSA w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-53-2019.pdf (459,14KB)

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 2 WSA-ZP-BA-53-2019.docx (24,87KB)          Formularz uchylony (nieobowiązujący) 

DOCXformularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-wsa-zp-ba-53-2019 wer. 1.1..docx (25,25KB)      Formularz obowiązujący 

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 07.10.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Sprostowanie treści zapytania ofertowego.

Tekst, który podlega sprostowaniu:

  1. Klauzula I ust. 1 zapytania ofertowego - zamiast:

„1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008”

powinno być:

„1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 24W OPAL nr katalogowy PX3733008”

  1. § 1 ust. 1 Wzoru Umowy - zamiast:

„1.  Przedmiotem umowy jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008.”

powinno być:

„1.  Przedmiotem umowy jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 24W OPAL nr katalogowy PX3733008”

  1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - zamiast:

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/=/3/*/4/

1

Oprawy oświetleniowe typ Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008

38

……………………..

………………….

 

powinno być:

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/=/3/*/4/

1

Oprawy oświetleniowe typ

PISA LED 622x622 24W OPAL

nr katalogowy PX3733008  

38

……………………..

………………….

W konsekwencji powyższego Zamawiający uchyla dotychczasową treść „Formularza ofertowego” stanowiącego - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego a w miejsce uchylonego Załącznika wprowadza: Załącznik Nr 2 wer. 1.1. do zapytania ofertowego, który załącza się. 

Modyfikacje zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią postępowania. Modyfikacje zapytania ofertowego należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


PDFInformacja o wyborze oferty WSA-ZP-BA-53-2019.pdf (185,79KB)

Wersja XML