Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Udzielenie informacji publicznej

 

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Sąd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

1.    na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

                         Wydział Informacji Sądowej

                         ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

2.    złożyć w Biurze Podawczym Sądu przy:

3.    przesłać na adres:

4.    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

5.    faxem: 22 553 70 46

Pobierz: PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (275,44KB)

 

Orzeczenia tutejszego Sądu są udostępnione za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

 

 

Wersja XML