Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/50/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 04.10.2019 r. do godz. 11.00

Usługa czyszczenia kanałów wentylacyjnych  budynku  WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-50-2019.pdf

DOCXformularz i załączniki wer. edytowalna WSA-ZP-BA-50-2019.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 01.10.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: „Usługa czyszczenia kanałów wentylacyjnych budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4"- SPRAWA WSA/ZP/BA/50/2019 - udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1.

Na jakiej podstawie wymagają Państwo posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej, jeżeli osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie będą miały kontaktu z żywnością?  Posiadanie takich uprawnień w tym przypadku jest bezpodstawne.

Odpowiedź.

Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia i uchyla zapis z warunku udziału z klauzuli III pkt 2 dotyczący posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zamawiający nie wymaga posiadania książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pytanie 2.

Dotyczy czyszczenia przewodów wentylacyjnych nawiewnych w 276 belkach wentylacyjnych. Czy mamy rozumieć, że czyszczeniu będą podlegały tylko poszczególne części/elementy belek tj. przewody? A może chodzi o całe belki wentylacyjne?

Odpowiedź.

Zapis w ust. 2 pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy czyszczenia przewodów wentylacyjnych nawiewnych w 276 belkach wentylacyjnych tzn., że usłudze czyszczenia podlega odcinek przewodu wentylacyjnego od kanału głównego do belki wentylacyjnej.

 

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiot  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty WSA-ZP-BA-50-2019.pdf

Wersja XML