Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Dahlberga 5)

Sprawa o sygnaturze akt I SA/Wa 1422/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 7 czerwca 2018 r., nr KR I R 3/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Dahlberga 5).          

 

           W dniu 19 września 2019 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1422/18 ze skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich z 7 czerwca 2018 r., nr KR I R 3/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Dahlberga 5).

          Sąd uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie.

          W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż regulacje zawarte w art. 30 ust 1 od punktu 4b ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) – w związku z zasadą niedziałania prawa wstecz, nie powinny odnosić skutku w stosunku do decyzji Prezydenta m. st. Warszawy wydanych przed uchwaleniem tej ustawy. Regulacje te mogą być bowiem stosowane jedynie do tych decyzji, które zostały wydane po dacie wejścia w życie tej ustawy.

          Zdaniem Sądu Komisja Weryfikacyjna także w sposób wadliwy dokonała oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego w tym przesłanki posiadania. Przesłankę posiadania, zgodnie z art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. poz. 279, z późn. zm.) należy rozumieć nie jako faktyczne fizyczne władnie nieruchomością ale możliwość tego władania. W ocenie Sądu art. 7 dekretu musi być wykładany z uwzględnieniem obowiązujących ówcześnie przepisów - w tym Kodeksu Napoleona. W związku z tym uchylanie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy przez Komisję tylko i wyłącznie z tego powodu, iż nie została ustalona przesłanka posiadania - jest rozstrzygnięciem wadliwym.

          Wydany w dniu dzisiejszym wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML