Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/47/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 27.09.2019 r. do godz. 11.00

Usługa wykonania i dostawy druków dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-47-2019.pdf (470,89KB)

PDFZałącznik nr 1 wzór zwrotki 2019.pdf (247,32KB)

PDFZałącznik nr 1 wzór zwrotki aktualny 17.09.2019.pdf (266,09KB) obowiązujący

PDFZałącznik nr 2 -strona tytułowa - teczki na akta sądowe- rysunek poglądowy.pdf (649,66KB)

DOCXFormularz ofertowy - wersja edytowalna.docx (36,08KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 24.09.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Usługa wykonania i dostawy druków dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/47/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

1. Zamawiający informuje, że zmienia wzór załącznika nr 1 – zwrotne potwierdzenie odbioru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.02.2019r. (Dz. U. 2019 poz. 388).

PDFZałącznik nr 1 wzór zwrotki aktualny 17.09.2019.pdf (266,09KB)

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie  zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-47-2019.pdf (185,25KB)

Wersja XML