Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19

Wyrokiem z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na akt nadzoru Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Daszyna.

    W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Sąd podzielił stanowisko organu, że spełnione zostały przesłanki do wydania zaskarżonego aktu nadzoru w oparciu o art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl tych przepisów, w  przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowana przez tymczasowe aresztowanie zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta.

Wersja XML