Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Morszyńskiej 27 oraz dawnej ul. Królewskiej 39)

Sprawa o sygn. akt I SA/Wa 960/19 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 12 marca 2019 r., nr KR III R 16/18 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (dot. ul. Morszyńskiej 27).

     Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich postanowieniem z 7 maja 2018 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze dotyczące decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 30 stycznia 2012 r. ustalającej odszkodowanie za część nieruchomości o powierzchni 661 m2 położonej w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27.

     Decyzją z 12 marca 2019 r. Komisja uchyliła w całości ww. decyzję z 30 stycznia 2012 r. i przekazała sprawę Prezydentowi m.st. Warszawy do ponownego rozpatrzenia.

      W uzasadnieniu decyzji komisja zarzuciła, że Prezydent m.st. Warszawy wydając decyzję reprywatyzacyjną naruszył art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. poprzez zaniechanie dokonania wszechstronnej oceny okoliczności sprawy na podstawie analizy całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W konsekwencji tego decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż pomimo niezbadania przesłanki pozbawienia byłego właściciela bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania niezabudowaną częścią działki po dniu 5 kwietnia 1958 r., Prezydent m.st. Warszawy ustalił odszkodowanie.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 6 września 2019 r. oddalił skargę na powyższą decyzję Komisji uznając, że uchylona przez Komisję decyzja Prezydenta m.st. Warszawy naruszała przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

      W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Sąd wskazał, iż podstawę prawną decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 30 stycznia 2012 r. stanowił art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, poprzednim właścicielom nieruchomości mogło być przyznane odszkodowanie za działkę, która przed dniem wejścia w życie dekretu warszawskiego mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 r.

      Z decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nie wynika tymczasem na jakiej podstawie uznał on, że poprzedni właściciel lub jego następca prawny został pozbawiony możliwości korzystania z  nieruchomości po dniu 5 kwietnia 1958 r. Jak wynika z akt sprawy, nieruchomość przy Morszyńskiej 27 zabudowana była budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość ta przekazana została decyzją lokalizacyjną z 22 grudnia 1955 r. Zjednoczeniu Przemysłu Mleczarskiego. Po wydaniu decyzji lokalizacyjnej przeprowadzono remont budynku, w którym od 1957 r. zamieszkali pracownicy Zakładu Mleczarskiego.

    W decyzji z 30 stycznia 2012 r. Prezydent m.st. Warszawy ograniczył się do wskazania, że poprzedni właściciele mieli możliwość korzystania z niezabudowanej części nieruchomości jeszcze po dniu 5 kwietnia 1958 r. W decyzji nie wykazano zatem, by spełniona została przesłanka z art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

      Sąd wskazał końcowo, że nie podziela stanowiska Komisji zawartego w punkcie  3.2. uzasadnienia decyzji, zgodnie z którym ponownie rozpoznając sprawę Prezydent m.st. Warszawy zobowiązany będzie do ustalenia, czy poprzedni właściciele bądź jego następcy prawni władali nieruchomością przed dniem 5 kwietnia 1958 r. Sąd wyjaśnił, że dla zastosowania art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy ustalić, czy właściciele bądź ich następcy prawni mieli możliwość korzystania z nieruchomości, nie zaś, czy faktycznie z niej korzystali. Jednak wadliwość uzasadnienia decyzji Komisji w tym  zakresie nie mogła skutkować uchyleniem decyzji, nie miała bowiem wpływu na wynik sprawy.

     Oddalenie skargi na decyzję Komisji oznacza, że Prezydent m.st. Warszawy zobowiązany będzie do ponownego zbadania, czy spełnione zostały przesłanki pozwalające na przyznanie odszkodowania za nieruchomość przy ul. Morszyńskiej 27.

 

Sprawa o sygn. akt I SA/Wa 1825/18 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 23 lipca 2018 r., nr KR III R 6/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. dawnej ul. Królewskiej 39).

      W sprawie tej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 6 września 2019 r. umorzył postępowania sądowe z uwagi na cofnięcie skargi przez Miasto Stołeczne Warszawa.

     Wydane w dniu dzisiejszym, w ww. sprawach, orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML