Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/39/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 11.00    05.09.2019 r. do godz. 11.00

Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-39-2019.pdf

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-39-2019 wer. edyt..docx

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2019 z dnia 26.08.2019.docx wersja obowiązująca

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 26.08.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/39/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytania z dnia 26.08.2019r.

Pytanie 1 

Prosimy o informację, czy w formularzu ofertowym nie zostały podane błędnie informacje:  poz. 5  wymiar (760x56x50), błędne ilości w poz. 9, 17,21,24,25?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanych pozycjach zestawienia filtrów w formularzu ofertowym  postępowania zostały wprowadzone błędnie ilości. Zamawiający poprawia i wpisuje:

1. W pozycji 5 filtr o wymiarach 760x560x50

2. W pozycji 9  - 14 szt.

3. W pozycji 17  - 10 szt.

4. W pozycji 21  - 20 szt.

5. W pozycji 24  - 3 szt.

6. W pozycji 25  - 8 szt.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia formularz ofertowy i wprowadza nowy Formularz ofertowy z dnia 26.08.2019 r.

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2019 z dnia 26.08.2019.docx

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień  zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 września 2019 r. do godziny 11.00.


PDFInformacja o wyborze oferty sprawa WSA-ZP-BA-39-2019.pdf

Wersja XML