Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Lutosławskiej 9 oraz Jagiellońskiej 27).

     W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a mianowicie sprawy o sygn. akt:

     Sąd w obu sprawach uchylił decyzje Komisji Weryfikacyjnej i umorzył postępowania administracyjne. Uznał tym samym, że decyzje Prezydenta m.st. Warszawy były prawidłowe.

      W ocenie Komisji Weryfikacyjnej osoba składająca wniosek dekretowy na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. poz. 279, z późn. zm.) winna wykazać się posiadaniem (fizycznym) nieruchomości, co więcej w decyzjach reprywatyzacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy winny znajdować się ustalenia, co do faktu posiadania.

     Rozstrzygając w sprawach Sąd nie podzielił wykładni prawa dokonanej przez Komisję Weryfikacyjną. W ocenie Sądu art. 7 ust. 1 dekretu musi być wykładany z uwzględnieniem obowiązujących ówcześnie przepisów - w tym Kodeksu Napoleona. W świetle tych przepisów użyte w art. 7 ust. 1 dekretu pojęcie „prawnego następcy będącego w posiadaniu gruntu” oznacza osobę, która może wykazać się orzeczeniem sądu o wprowadzeniu w posiadanie. Obowiązek legitymowania się takim orzeczeniem dotyczył tylko określonej grupy spadkobierców (tzw. spadkobierców nieporządkowych).

     Sąd wskazał, że w rozpatrywanych sprawach wnioski dekretowe zostały złożone przez osoby, które nie musiały legitymować się orzeczeniem sądu o wprowadzeniu w posiadanie, albowiem były właścicielami nieruchomości, albo ich dziećmi. Stąd warunek z art. 7 ust. 1 dekretu został  spełniony.

     Dodatkowo w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1724/18 Sąd wskazał, że Komisja Weryfikacyjna nie jest uprawniona do badania kwestii związanych z umowami najmu – właściwe w tej materii są tylko sądy powszechne. Przypomniał, że z akt administracyjnych sprawy wynika, że sprawy dotyczące stosowania przemocy wobec lokatorów były umarzane z uwagi na uznanie przez organy ścigania, że nie doszło do przestępstwa.

Wyroki są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML