Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/30/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 22.08.2019 r. do godz. 11.00

Cykl szkoleń dla pracowników  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-30-2019 .pdf (498,56KB)

DOCXFormularz ofertowy i załaczniki WSA-ZP-BA-30-2019 wersja edyt.docx (58,88KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 19.08.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Cykl szkoleń dla pracowników  WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/30/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytania z dnia 06.08.2019r.

Pytanie 1 

Czy szkolenie jednej grupy ma trwać 6 godzin lekcyjnych czy zegarowych?

Odpowiedź:

Szkolenie jednej grupy ma trwać 6 godzin zegarowych.

Pytanie  2 
Czy doświadczenie trenera rekomendowanego do realizacji szkoleń ma dotyczyć wyłącznie szkoleń z zakresu mobbingu i dyskryminacji czy również zakresu będącego przedmiotem szkolenia, tj. budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów

Odpowiedź:

Doświadczenie trenera rekomendowanego do realizacji szkolenia ma dotyczyć całego zakresu będącego przedmiotem szkolenia.

 

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie  zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-30-2019.pdf (70,45KB)

Wersja XML