Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/37/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa kamer telewizji dozorowej IP dla  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 12.07.2019 r. do godz. 11.00  17.07.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-37-2019.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy WSA-ZP-BA-37-2019.docx

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy WSA-ZP-BA-37-2019 wersja z dnia 10.07.2019.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 09.07.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa kamer telewizji dozorowej IP dla  WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/37/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1  Zamawiający wymaga wyceny kamer telewizyjnych posiadających Interfejs sieciowy RJ-45 10/100/1000 Mbps. Przy rozdzielczości jaką Zamawiający wymaga, kompresji H.265 i 30 fps (klatkach na sekundę) rekomendowany maksymalny bitrate wynosi 4096 kbps. W naszej ocenie wystarczający byłby zatem interfejs sieciowy 10/100 Mbps.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wycenę kamer z interfejsem sieciowym 10/100 Mbps, który spełniłyby wymagania techniczne, a których koszt byłby znacząco niższy od kamer z interfejsem sieciowym 10/100/1000 Mbps?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamery z przepustowością 10/100 Mbps.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis pkt. 11 Załącznika nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Interfejs sieciowy RJ-45 10/100/ Mbps”

oraz zmienia zapis w pkt 8 Formularza ofertowego w tabeli w punkcie 13 , otrzymuje brzmienie: „Interfejs sieciowy RJ-45 10/100/ Mbps”

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany zapytania  zmieniają w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiot zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2019 r. do godz. 11.00.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-37-2019.pdf

Wersja XML