Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Po raz drugi Sąd odroczył rozpoznanie spraw dotyczących odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 i 10.

     W dniu 13 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

     Sprawy te zostały odroczone albowiem 12 czerwca 2019 r. zostały złożone, przez Komisję Weryfikacyjną, kolejne wnioski o wyłączenie sędziego. Jako podstawę złożenia wniosków o wyłączenie sędziego Komisja Weryfikacyjna wskazała, iż istnieje obawa, że sędzia która wielokrotnie orzekała w sprawach nieruchomości warszawskich nie będzie w stanie bezstronnie ocenić procesu reprywatyzacyjnego. Ponadto Komisja Weryfikacyjna wniosła o odebranie od sędziego oświadczenia, co do tego, czy przysługuje jej tytuł prawny do nieruchomości warszawskiej, tj. nieruchomości objętej działaniem Dekretu Bieruta. Wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego Komisja Weryfikacyjna złożyła wniosek o zawieszenie postępowania.

Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym rozpoznaniu wniosków o wyłączenie sędziego.

     Przypomnieć należy także, iż w 2018 r. również nie było możliwe rozpoznanie przedmiotowych spraw na skutek wniosków Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił złożone wnioski, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko tut. Sądu oddalając zażalenia złożone przez Komisję Weryfikacyjną.

Wersja XML