Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 462/19.

     W związku z internetowymi publikacjami jakie ukazały się po ogłoszeniu wyroku z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 462/19 (m.in. na stronach internetowych: Tygodnika POLITYKA, Wyborcza.pl i TVN24) należy wyjaśnić, iż wyrok ten został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekający w składzie trzech zawodowych sędziów. Oprócz Sędziego WSA w Warszawie Konrada Łukaszewicza, w składzie orzekającym zasiadali Sędzia WSA w Warszawie Agnieszka Góra-Błaszczykowska oraz Sędzia WSA w Warszawie Stanisław Marek Pietras. Wyrok zapadł jednomyślnie. Nie zostało zgłoszone do niego zdanie odrębne przez żadnego z orzekających Sędziów.

     Na wcześniejszym etapie postępowania wyrokiem z 6 lutego 2019 r. o sygn. akt I OSK 1716/17 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił pierwszy wydany w tej sprawie wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1970/16 i  przekazał sprawę do ponownego rozpoznania tutejszemu Sądowi. Zgodnie natomiast z art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2018 r. poz. 1302, z późn zm.) Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.  

     Tym samym WSA w Warszawie, wydając wyrok z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 462/19, orzekał w tej sprawie w warunkach związania wytycznymi i  wykładnią prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lutego 2019 r. o sygn. akt I OSK 1716/17.

     Jednocześnie należy wskazać, że wysoki poziom kwalifikacji zawodowych Sędziego WSA w Warszawie Konrada Łukaszewicza (Przewodniczego składu orzekającego i  Sędziego sprawozdawcy w  sprawie o sygn. akt  II SA/Wa 462/19) nie został zanegowany przez Sąd Najwyższy, który wyrokiem z 20 marca 2018 r. sygn. akt III KRS 9/18 oddalił odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 4 października 2017 r. w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP wniosku o powołanie Konrada Łukaszewicza do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w WSA w Warszawie.

     W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że Krajowa Rada Sądownictwa przy podejmowaniu decyzji o wyborze sędziego kierowała się ocenami kwalifikacji oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. KRS ustaliła, że Konrad Łukaszewicz ma bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w WSA w Warszawie (w tym orzecznicze) oraz administracji celnej. Jego  kwalifikacje zostały bardzo wysoko ocenione zarówno w sporządzonej na użytek postępowania konkursowego wyróżniającej ocenie kwalifikacji, jak też w dotyczących kandydata opiniach służbowych. 

- bezpośredni link do orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie III KRS 9/18:

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?Sygnatura=III%20KRS%209/18

Wersja XML