Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 31 maja 2019 r. komunikacja z sądem administracyjnym również elektronicznie.

Strona archiwalna

 

     Z dniem 31 maja 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które to przewidują możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego pism procesowych nie tylko w postaci papierowej, jak to ma miejsce dotychczas, ale również w formie dokumentu elektronicznego.

     Skargę w formie dokumentu elektronicznego będzie można składać do elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) organu, natomiast pisma procesowe – skierowane do sądu administracyjnego – do elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) sądu.

     Wnoszenie pism procesowych do sądu administracyjnego będzie możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), nie będzie możliwe wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem adresu elektronicznego (e-mail).

     Ponadto należy zauważyć, że wszelkie pisma procesowe w formie dokumentu elektronicznego, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, będą musiały zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady te będą dotyczyły także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego.

     Korespondencja sądowa będzie doręczana stronom postępowania albo w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem operatora pocztowego) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie pism przez sąd będzie następowało za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadkach gdy:

     Sąd, w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego, na adres elektroniczny adresata wyśle zawiadomienie zawierające informację o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat będzie mógł pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu, a także pouczenie o sposobie odbioru tego pisma i informacja o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku nieodebrania tego pisma, po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, na adres elektroniczny adresata zostanie wysłane powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. Po upływie czternastu dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za skutecznie doręczoną. Stronie, która zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korespondencja sądowa będzie doręczana w sposób tradycyjny (za pośrednictwem operatora pocztowego).

     Zmiana przepisów ustawy wprowadza również nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony zostaje obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj. numeru PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numeru KRS, REGON lub NIP.

     Kolejną zmianą będzie możliwość prowadzenia akt sądowych sprawy w postaci elektronicznej oraz ich udostępniania stronom w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

     Jednocześnie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tych regulacji, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach tych strona będzie mogła dokonać wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez sąd do obsługi doręczeń oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wersja XML