Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/25/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wymiana zasilacza awaryjnego dla systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Termin składania ofert: 07.06.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-25-2019.pdf

DOCXFormularze WSA-ZP-BA-25-2019 wer. edyt.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  upływa 04.06.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 05.06.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Oferta na wymianę zasilacza awaryjnego dla systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w WarszawieSPRAWA WSA/ZP/BA/25/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1: Czy magistrala komunikacyjna - Mod-BUS ma być RTU czy IP ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie preferuje żadnego z zaproponowanych rozwiązań. Każde z zaproponowanych rozwiązań spełnia wymagania Zamawiającego.
Pytanie 2:  Czy zamawiający dopuszcza inny zestaw akumulatorów wskazanych w pkt 2 
ppkt 9 o pojemności 448 Ah.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny zestaw akumulatorów. Wymagana jest jedynie pojemność całkowita baterii o pojemności min. 448 Ah.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany zapytania nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-25-2019.pdf

 

Wersja XML