Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/24/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-24-2019.pdf

PDFZałącznik nr 1 WSA-ZP-BA-24-2019.pdf

PDFZałącznik nr 2 WSA-ZP-BA-24-2019.pdf

DOCXFormularze wer. edyt WSA-ZP-BA-24-2019.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 28.05.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 27.05.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA w WarszawieSPRAWA WSA/ZP/BA/24/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1. 

Proszę o informację jakiego typu centrale są zamontowane w obiekcie-  chodzi o Załącznik nr 2 punkt 5. system awaryjnego oświetlenia drogi ewakuacyjnej.

Odpowiedź.

W budynku WSA w Warszawie ul. Pankiewicza 4 w Warszawie System awaryjnego oświetlenia ma centralę Awex Rubic Una.

Pytanie 2. 

W załącznikach nr 1 i 2 w zestawieniu urządzeń zainstalowanych w  budynkach oprócz central pożarowych firm Schrack Seconet oraz UTC Fire and Security zainstalowane są centrale pożarowe IGNIS oraz POLON 4200 firmy POLON ALFA. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu  programowania i konserwacji systemu POLON 4000 oraz IGNIS ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga posiadania świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu programowania i konserwacji systemu POLON 4000 oraz IGNIS.

Pytanie 3. 

W załączniku nr 1 i 2 Wykaz urządzeń w skład systemów automatycznego gaszenia gazem wchodzą izotopowe czujki dymu  DIO 40.

  1. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania Zezwolenia wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki w zakresie obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze ?
  2. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania min. 1 raz w roku wykonania kontroli szczelności źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu ?

Odpowiedź.

Ad 1) Zamawiający wymaga od Oferentów dokumentu wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki uprawniającego do obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze.

W związku z powyższym w klauzuli II WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU w ust.  2 po pkt  4 dodaje  pkt 5 w brzmieniu: 

  1. posiada dokument wydany przez Państwową Agencję Atomistyki  uprawniający do obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kopi dokumentu”.

Ad 2) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania min. 1 raz w roku wykonania kontroli szczelności źródeł promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany zapytania nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-24-2019.pdf


PDFZawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty- WSA-ZP-BA-24-2019.pdf


PDFInformacja o ponownym wyborze oferty- WSA-ZP-BA-24-2019 z dn. 13.06.2019.pdf

Wersja XML