Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Łomżyńskiej 44).

     Postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r. Komisja Weryfikacyjna wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 23 listopada 2012 r. ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 44.

     Decyzją z 28 sierpnia 2018 r. Komisja Weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 23 listopada 2012 r. i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, że:

 1. Prezydent m.st. Warszawy nie podjął żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia okoliczności posiadania nieruchomości warszawskiej przez dotychczasowego właściciela lub jego następców prawnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 dekretu,
 2. wydanie decyzji doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, z uwagi na uniemożliwienie lokatorom kontynuowania umów najmu na dotychczasowych warunkach.

     Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli M.S. i Miasto Stołeczne Warszawa.

     Wyrokiem z 2 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

Sąd stwierdził, że:

 1. jednym z atrybutów prawa własności jest posiadanie. Z dokumentów zgromadzonych przez Komisję Weryfikacyjną wynika wprost, że współwłaściciele posiadali przedmiotową nieruchomość. Zatem nie było podstaw do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej z uwagi na nieustalenie posiadania nieruchomości,
 2. decyzja reprywatyzacyjna nie dotyczyła budynku a wyłącznie gruntu. Budynek bowiem stanowił własność właścicieli dekretowych jeszcze przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, co oznacza, że decyzja reprywatyzacyjna nie miała wpływu na sytuację lokatorów. Zatem nie było podstaw do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej także z tej przyczyny.  

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML