Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Otwocka 10).

    Postanowieniem z 28 maja 2018 r. Komisja Weryfikacyjna wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Otwockiej 10.

    Decyzją z 1 października 2018 r. Komisja Weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. w całości, albowiem decyzja została skierowana do osoby zmarłej.

     Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli B.Z., M.M. i Miasto Stołeczne Warszawa.

     Wyrokiem z 2 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

    W ocenie Sądu zaskarżona decyzja narusza prawo. Sąd stwierdził, iż okolicznością niewątpliwą w niniejszej sprawie jest to, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 8 grudnia 2005 r. została skierowana do osoby zmarłej. Oznacza to, że decyzja taka dotknięta jest wadą nieważności, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zwanej dalej „k.p.a.”, nie można bowiem w drodze decyzji administracyjnej ustalać praw i obowiązków osoby nieżyjącej. W tym zakresie Sąd podzielił w całości stanowisko Komisji Weryfikacyjnej.

     Natomiast, mając na uwadze, że doszło do obrotu udziałami w nieruchomości przy ul. Otwockiej 10, a następnie sądowego zniesienia współwłasności Sąd uznał (inaczej niż Komisja Weryfikacyjna), że w sprawie występują nieodwracalne skutki prawne w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a. Ich zaistnienie uniemożliwia stwierdzenie nieważności decyzji, a dopuszcza jedynie uznanie, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 k.p.a.).

  Tymczasem Komisja Weryfikacyjna stwierdzając nieważność decyzji dekretowej przyjęła węższe rozumienie pojęcia nieodwracalnych skutków prawnych, w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267) zwanej dalej „ustawą o Komisji”. Zdaniem Sądu było to nieprawidłowe albowiem przepis art. 2 pkt 4 ustawy o Komisji nie ma w zaistniałej sytuacji zastosowania.

     Powyższe oznacza, że Komisja Weryfikacyjna powinna była stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, a nie jej nieważność.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML