Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione.

     Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście wszczął postępowanie egzekucyjne wobec skarżącego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Komisję Weryfikacyjną, obejmującego obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie należności głównej 2.175.257,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.920,20 zł.

    W oparciu o tytuł wykonawczy, organ egzekucyjny zajął wierzytelności skarżącego z rachunku bankowego oraz świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego w ZUS.

      Skarżący wniósł zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego objętego tytułem wykonawczym wnosząc o umorzenie postępowania egzekucyjnego, uchylenie czynności dokonanych na podstawie tytułu wykonawczego i zwrot kwoty pobranej nienależnie z rachunku bankowego.

       Pismem z 24 stycznia 2018 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście wystąpił do wierzyciela – Komisji Weryfikacyjnej – o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych zarzutów. Postanowieniem z 13 lutego 2018 r. wierzyciel uznał zarzuty zgłoszone przez skarżącego za nieuzasadnione.

     Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r., w oparciu o ostateczne stanowisko wierzyciela, uznał zarzuty zgłoszone do postępowania egzekucyjnego za niezasadne. Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie.

     Postanowieniem z 14 czerwca 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z 25 kwietnia 2018 r.

   Skarżący nie godząc się z rozstrzygnięciem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc m.in. o:

1. uchylenie w całości postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z 14 czerwca 2018 r. oraz postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z 25 kwietnia 2018 r.,

2. zobowiązanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do wydania postanowienia w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych środków zajętych z wspólnych rachunków bankowych skarżącego i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, wyrokiem z 28 marca 2019 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, w pkt 2 zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na rzecz skarżącego kwotę 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz w pkt 3 w pozostałej części oddalił skargę.

     Z uwagi na to, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, poznanie motywów jakimi kierował się Sąd wydając orzeczenie, będzie możliwe po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Wersja XML