Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomość ziemska „Kolonia Michelin”.

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z 1 lutego 2018 r. nr GZ.rn.625.294.2013, po rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 21 grudnia 1948 r. oraz poprzedzającego je orzeczenia Wojewody Pomorskiego w Bydgoszczy z 11 sierpnia 1948 r. stwierdził nieważność orzeczeń orzekających podpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej majątku Michelin. Teren ten znajduje się obecnie w granicach administracyjnych miasta Włocławek i znajduje się na nim zabudowa mieszkaniowa.

     Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła Gmina Miasto Włocławek.

     Wyrokiem z 21 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

  W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że wydane w latach 40-tych ubiegłego wieku orzeczenia stwierdzające, iż przedmiotowa nieruchomość podpadała pod działanie dekretu o reformie rolnej mieściły się w granicach wykładni prawa - art. 2 ust. 1 lit. e w związku z art. 1 ust. 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. nr 3 poz. 13, z późn. zm.), która dokonywana była przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas przepisów prawnych. Przyjęte w orzecznictwie rozumienie pojęcia nieruchomości ziemskiej wynikające z uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 1990 r. (sygn. akt. W 3/89) oraz uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 czerwca 2006 r. i 10 stycznia 2011 r. (I OPS 2/06 i I OPS 3/10), nie może skutkować stwierdzeniem nieważności ostatecznych orzeczeń administracyjnych z 1948 r. W szczególności nie można uznać tych orzeczeń za oczywiście sprzecznych, a przez to rażącą naruszających przepisy dekretu o reformie rolnej.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML