Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/15/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa przeprowadzki między budynkami WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 22.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-15-2019.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia WSA-ZP-BA-15-2019.pdf

DOCXZałącznik nr 2 -FORMULARZ OFERTOWY WSA-ZP-BA-15-2019 wersja edytowalna.docx

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 19.03.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 20.03.2019 numer sprawy WSA/ZP/BA/15/2019

 

Pytania

1. Po czyjej stronie leży wypakowanie dokumentów z pojemników i ich ułożenie na regałach po ich dostarczeniu do miejsca docelowego ?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że wypakowanie dokumentów z pojemników i ich ułożenie na regałach po ich dostarczeniu do miejsca docelowego należy do zakresu czynności Wykonawcy.

2. Co w wypadku, gdy kartonów zostanie zniszczonych więcej niż 10 %, czy rekompensata będzie w cenie rynkowej 6-8 zł netto za  1 szt. ?

Odpowiedź.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie do wzoru umowy w § 4 po ust 3 dodaje ust 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, gdy:

  1. zaginie lub ulegnie zniszczeniu mniej niż 10 % wszystkich użytych kartonów to Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów,
  2. zaginie lub ulegnie zniszczeniu więcej niż 10 % wszystkich użytych kartonów zostanie to wykazane w protokole końcowym i Zamawiający pokryje koszt nadwyżki zniszczonych kartonów.”

3. Co w wypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracowników Zamawiającego pojemników plastikowych ?

Odpowiedź.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie do wzoru umowy w § 4 po ust 4 dodaje ust 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy zaginą lub ulegną zniszczeniu kontenery, o których mowa w ust 1 pkt. 2 zostanie to wykazane w protokole końcowym i Zamawiający pokryje koszt zniszczonych kontenerów lub samodzielnie odkupi kontenery Wykonawcy.”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu na  składanie ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-15-2019.pdf

Wersja XML