Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (ul. Łochowskiej 38).

     Wyrokiem z 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 marca 2018 r., nr R 19/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Łochowskiej 38).

     Postanowieniem z 28 września 2017 r. Komisja Weryfikacyjna wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r., nr 566/GK/DW/2011, dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na lat 99 do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38. Po przeprowadzeniu 16 stycznia 2018 r. rozprawy jawnej, w dniu 26 marca 2018 r. Komisja Weryfikacyjna wydała decyzję nr R 19/17, w której stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r., nr 566/GK/DW/2011 w całości.

     Komisja Weryfikacyjna, wydając zaskarżoną decyzję, stwierdziła iż, rażąco narusza ona prawo, bowiem w toku postępowania ustanowiony został kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która jak się okazało zmarła, a co oznacza, że decyzja ta została skierowana do osoby zmarłej. Ponadto Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, iż decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo nieustalenia posiadania przez dotychczasowego właściciela lub jego następców prawnych (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Dz. U. z 2018 r. poz. 2267).

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż okolicznością niewątpliwą w niniejszej sprawie jest to, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r. została wydana wobec osoby zmarłej, reprezentowanej przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Konsekwencją utraty zdolności prawnej jest to, że nie można wydać decyzji, nie można nałożyć praw, nadać uprawnień w stosunku do osoby, która nie żyje. Dlatego też wydanie rozstrzygnięcia w stosunku do osoby zmarłej zawsze stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

     Sąd orzekł, że Komisja Weryfikacyjna w zaistniałej sytuacji, w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 3a ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, prawidłowo stwierdziła nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r. nr 566/GK/DW/2011.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML