Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawach ze skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiające o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego, postanowieniami z:

umorzył postępowania sądowoadministracyjne z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

     W ocenie Sądu, w rozpoznawanych przypadkach, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2507), dalej „ustawa zmieniająca”, która – zgodnie z jej art. 6, weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r., sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie art. 37 § 1-4 albo 111 § 1 lub 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.), dalej „ustawa o Sądzie Najwyższym” z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej powraca do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym i służbę tą uważa się za nieprzerwaną.

     Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej postępowania wszczęte na podstawie m.in. art. 111 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, podlegają umorzeniu.

     Postanowienia wydane we wskazanych wyżej sprawach są nieprawomocne.

     W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2135/18 i VI SA/Wa 21518/18 zostały złożone zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML