Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/07/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa krzeseł biurowych  na potrzeby WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-08-2019.pdf (496,47KB)

DOCXFormularz ofertowy wersja edytowalna.docx (39,43KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (291,61KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 05.02.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 30.01.2019 numer sprawy WSA/ZP/BA/07/2019

1. Czy przewidują Państwo minimalną ilość krzeseł zamawianych jednorazowo w części II?

Odp. Zamawiający informuje, że minimalne jednorazowe zamówienie krzeseł dla części II wyniesie 5 szt.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-07-2019.pdf (562,86KB)

Wersja XML