Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/03/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa wykonania i dostawy druków dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-3-2019.pdf

PDFZałącznik nr 1 wzór zwrotki 2019.pdf

PDFZałącznik nr 2 -strona tytułowa - teczki na akta sądowe- rysunek poglądowy.pdf

DOCXFormularz ofertowy - wersja edytowalna.docx

PDFZASADY POSTĘWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 14.01.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  WSA/ZP/BA/03/2019

z dnia 14.01.2019 :

1) Pytanie dotyczy teczek na akta, czy  teczka w środku posiada metalowe / plastikowe wąsy i blaszki?

Odp. Zamawiający informuje, że teczka na akta sądowe posiada 4 otwory zaznaczone na rysunku poglądowym -załącznik nr 2 do zapytania, wewnątrz nie ma dodatkowych wąsów, blaszek.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-03-2019.pdf

Wersja XML