Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/02/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-2-2019.pdf

XLSKosztorys ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1-2019.xls

DOCXFormularz ofertowy - edytowalna wersja.docx

PDFZASADY POSTĘWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 14.01.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  WSA/ZP/BA/02/2019

z dnia 11.01.2019 :

1. Proszę o wyjaśnienie, czy w pozycjach, w których wskazana jest konkretna marka produktu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu innego niż wskazany w formularzu ofertowym, za wyjątkiem produktów wskazanych w odpowiedzi na pytanie 2.

2. Pytanie dotyczy poz. 56 oraz poz. 64 Kosztorysu ofertowego. Proszę o dopuszczenie produktu równoważnego, ponieważ marka IDEST jest marką własną.

Odp. Zamawiający dopuszcza obwoluty A4  z poz. 56 oraz pióra żelowe z poz. 64 kosztorysu ofertowego innych producentów niż wskazany spełniających wymagania opisane w kosztorysie.

3. Proszę o dopuszczenie worków na śmieci wykonanych  z folii LDPE.

Odp. Zamawiający dopuszcza w  poz. 109 oraz poz. 110 kosztorysu ofertowego worki na śmieci wykonane z folii LDPE.

z dnia 15.01.2019 :

4. Wyjaśnienia wymaga poz. 107 kosztorysu ofertowego, gdyż w poz. 5 opisany jest długopis jednorazowy.

Odp. Zamawiający informuje, że w pozycji 107 kosztorysu Ofertowego  powinno być odniesienie do poz. 6 Kosztorysu ofertowego. Jest to oczywista pomyłka pisarska Zamawiającego.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-02-2019.pdf

Wersja XML