Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odmowa wstępu na posiedzenie organu kolegialnego stanowi czynność z zakresu prawa administracyjnego.

     Wyrokiem z 13 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na czynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2018 r. w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

     W złożonej do tut. Sądu skardze, skarżący podnosił, iż mimo posiadania uprawnienia do poruszania się po parlamencie, odmówiono mu wstępu na posiedzenie Sejmu 9 maja 2018 r., w dniu, w którym trwał protest rodziców osób niepełnosprawnych.

     W odpowiedzi na skargę Szef Kancelarii Sejmu wskazał, iż odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu wynikała ze zmian zasad wstępu na tereny i do budynków sejmowych poprzez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż skarga na czynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny, bowiem stanowi skargę na czynność z zakresu prawa administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

     Sąd uznał, iż Konstytucja w art. 61 ust. 2 daje prawo obywatelowi do uzyskiwania informacji m.in. poprzez wstęp na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to nie ma charakteru absolutnego, może podlegać ograniczeniu, z tym, że ograniczenie musi wynikać z ustaw i odwoływać się do wartości konstytucyjnych, dotyczących ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa.

     W rozpatrywanej sprawie odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu nastąpiła na podstawie komunikatu Komendanta Straży Marszałkowskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r., stanowiącym o czasowym zawieszeniu wydawania jednorazowych kart wstępu. Komunikat ten został zaś wydany w oparciu o § 6 pkt 4 Zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu, wydanego z kolei w oparciu o art. 172 Regulaminu Sejmu oraz art. 246 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, w brzmieniu obowiązującym w dniu 9 maja 2018 r.

     Skarżący chcący uzyskać dostęp do informacji publicznej w dniu 9 maja 2018 r. zobowiązany był poddać się rygorom ograniczeń wstępu istniejącym tego dnia.

     Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

 

     Do wyroku zgłosiła zdanie odrębne sędzia WSA w Warszawie Anna Sękowska.

 

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Brak opisu obrazka

Wersja XML