Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.

     W dniu 4 grudnia 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (zwanej dalej „Komisją Weryfikacyjną”), a mianowicie sprawy o sygn. akt:

W wydanych wyrokach Sąd oddalił skargi.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż Komisja Weryfikacyjna wprowadzając jednoinstancyjne postępowanie, w sytuacji, w której od decyzji organu przysługuje skarga do sądu administracyjnego nie naruszyła art. 78 Konstytucji RP. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 718, z późn. zm.) decyzje i postanowienia Komisji Weryfikacyjnej, z wyłączeniem decyzji, o których mowa w art. 34 ust. 4 ustawy, są ostateczne. Obecnie, zatem nie przysługuje od nich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a postępowania wywołane tymi wnioskami, jako bezprzedmiotowe podlegają umorzeniu.

     Sąd zwrócił uwagę, iż w polskim systemie prawnym od lat funkcjonują rozwiązania przewidujące, że decyzja administracyjna wydana po raz pierwszy w administracyjnym toku instancji, a więc niejako decyzja pierwszoinstancyjna, jest decyzją ostateczną, przysługuje od niej natomiast skarga do sądu administracyjnego.

     Ustosunkowując się do zarzutu skarżących dotyczącego pozbawienia przez organ możliwości rozpoznania ich skarg przez sąd administracyjny, Sąd wyjaśnił, iż strony skarżące skutecznie złożyły do tut. skargi od decyzji pierwszoinstancyjnych Komisji Weryfikacyjnej. Skargi te, Sąd uznał za dopuszczalne i podlegać będą rozpoznaniu w odrębnym postępowaniu sądowym.

Wyroki te są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML