Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana nazwy ulicy z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

     Wyrokiem z 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 13 grudnia 2017 r. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż opinia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o której wydanie zwrócił się Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) i w oparciu, o którą zostało wydane zarządzenie zastępcze z 13 grudnia 2017 r. dotyczyła Józefa Chmiela (1897-1955) – działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. Z przedstawionej przez pełnomocnika strony skarżącej uchwały Nr 49 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 1979 r. (Dz. Urz. Nr 5/21) wynika natomiast, iż patronem ulicy była inna osoba o tym samym imieniu i nazwisku tj., Józef Chmiel (1886-1959) – działacz społeczny.

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML