Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/57/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mebli do budynku  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-57-2018.pdf (1,10MB)

DOCXFORMULARZ OFERTOWY WSA-ZP-BA-57-2018 WERSJA EDYTOWALNA.docx (1,72MB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 13.11.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 05.11.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/57/2018

1. Proszę o podanie grubości płyty meblowej wykorzystanej do produkcji mebli oraz grubość płyty meblowej zabezpieczającej ściany przed obiciem.

Odp. Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po ust 6  ust 7 w brzmieniu:

   7. Grubość płyt meblowych:

  1. korpusy szaf i półki 18 mm,
  2. blaty biurek, podstawa i góra szaf 25 - 28 mm,
  3. płyty zabezpieczające ściany 10 mm.

Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 14.11.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/57/2018

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie rodzaju płyty-koloru. Czy jasny klon? Jakiej firmy płyta?  Czy może być jasny klon innej firmy niż podana w odpowiedzi?

Odp. Zamawiający określił kolor mebli w  ust. 3  Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na wprowadzenie innego rodzaju płyt,  ponieważ posiada już meble wykonane w tym konkretnym kolorze.  Powyższe zamówienie jest uzupełnieniem umeblowania.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-57-2018.pdf (510,57KB)

Wersja XML