Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

     Wyrokiem z 29 października 2018 r. Sąd oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

      W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd uznał za prawidłowe stanowisko Wojewody Mazowieckiego przyjmujące, że jeżeli rada gminy decyduje się na zmianę nazwy ulicy nadanej zarządzeniem zastępczym w trybie ustawy dekomunizacyjnej, konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody IPN i właściwego wojewody, stosownie do art. 6b tej ustawy. Uchwała objęta zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym, nie została podjęta z wypełnieniem przez m. st. Warszawę tych warunków.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML