Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie pozbawienia ochrony uzupełniającej.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 października 2018 r. oddalił skargę A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podzielił argumenty Rady do Spraw Uchodźców, a tym samym uwzględnił stanowisko o prawidłowym zastosowaniu w sprawie art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. c w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109), zgodnie z którym cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa. Zastosowanie w/w przepisów dokonuje się w formule uprawdopodobnienia zaistnienia okoliczności, a nie ich udowodnienia. Organy stwierdzające wystąpienie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa albo społeczeństwa muszą, a nie mogą pozbawić cudzoziemca ochrony uzupełniającej.

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML