Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

Strona archiwalna

 

Wyrokiem z dnia 7 września 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 543/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r., LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia – skargę oddalił.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił ocenę organu, że Prezydent pełniąc funkcję członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. naruszył zakaz z art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) dalej: k.w., którego naruszenie skutkuje wygaśnięciem mandatu na podstawie art. 492 § 2 k.w.

W myśl art. 492 § 1 pkt 5 k.w. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) dalej: ustawy antykorupcyjnej, wygaśnięcie mandatu prezydenta następuje w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji prezydenta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego, w sytuacji gdy nie zachodzi wyjątek z art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Wojewody Mazowieckiego, iż przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło, że Radosław Witkowski  został zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego przez Gminę Miasta Radomia. Aby wybór Radosława Witkowskiego jako Prezydenta Miasta Radomia spełniał wymogi wyjątku z art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej musiałoby wynikać to jednoznacznie z dokumentów dotyczących takiego wyboru, a takich w rozpoznawanej sprawie brak.

Wersja XML