Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej wydane w postępowaniu ogólnym.

           W sprawach o sygn. akt I SA/WA 1063/18, I SA/WA 1064/18 oraz  I SA/WA 1065/18 Sąd postanowieniami z dnia 31, 12 i 17 lipca 2018 r. odrzucił skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, odmawiające udostępnienia akt spraw postępowań ogólnych prowadzonych na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.).

          Sąd uznał, że zaskarżone postanowienia nie podlegają kognicji sądu administracyjnego, ponieważ w postępowaniu ogólnym Komisja nie rozstrzyga władczo o prawach i obowiązkach innych podmiotów. Wynik rozstrzygnięcia w tym postępowanu nie rodzi dla skarżącego obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa i z tego względu nie można tego postępowania utożsamiać ze sprawą administracyjną.

          W sprawach tych, Miasto Stołeczne Warszawa złożyło skargi kasacyjne i zawnioskowało o przedstawienie do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawnego dotyczącego prowadzenia przez Komisję postępowania ogólnego, a także o zawieszenie postępowania i skierowanie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

          Odpisy skarg kasacyjnych doręczono Komisji Weryfikacyjnej, która w terminie 14 dni może wnieść odpowiedź na skargę kasacyjną. Po upływie tego terminu skargi kasacyjne wraz z aktami sprawy zostaną przedstawione Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Wersja XML