Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Wa 484/18 dotyczący udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. została rozpoznana skarga Kamili Gasiuk-Pihowicz na decyzję z dnia 27 lutego 2018 r. Szefa Kancelarii Sejmu odmawiającą udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - u.d.i.p. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazu obywateli oraz sędziów popierających zgłoszenia.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w części odmawiającej udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa obejmujących wykazy sędziów popierających zgłoszenia a w pozostałym zakresie oddalił skargę.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że przepis art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, z późn. zm.) nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS, ponieważ nie można przyjąć, że jest to odrębna regulacja wyłączająca stosowanie przepisów ustawy u.d.i.p.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych.
Przy czym, w ocenie Sądu, udostępnienie wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien podlegać udostępnieniu.

Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, że z inną sytuacją mamy do czynienia przy zgłoszeniach kandydatów do KRS dokonywanych przez obywateli. Tutaj, bowiem w ocenie Sądu ma zastosowanie ochrona prywatności osób fizycznych przewidziana w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML