Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/39/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup zasilaczy awaryjnych dla WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 31.08.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-39-2018.pdf

PDFwzór umowy WSA-ZP-BA-39-2018 .pdf

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2018 wersja edytowalna.docx Obowiązuje wersja 1.1 z dnia 27.08.2018

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 28.08.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 27.08.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/39/2018

 

Pytania/odpowiedzi

1.Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze awaryjne innych firm niż APC o równoważnych parametrach do wskazanego modelu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych zasilaczy awaryjnych niż wskazane w klauzuli I ust. 1 pkt 1.

2. Zamawiający zmienia zapis w klauzuli I Opis Przedmiotu Zamówienia ust.2 i otrzymuje on brzmienie:

              „2. Zamawiający wymaga 36 m-cy gwarancji na urządzenie, 24 m-cy gwarancji na akumulator

              oraz 24 m-cy gwarancji na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów.

3. Zamawiający zmienia zapis pkt. 3 formularza ofertowego i otrzymuje on brzmienie:

       „3.Oświadczamy, że gwarancja na urządzenie wynosi 36 miesięcy, gwarancja na akumulator  

       wynosi 24 miesiące oraz gwarancja na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów wynosi   

       24 miesiące”.  

     Obowiązuje wersja 1.1 formularza ofertowego z dnia  27.08.2018.

PDFFormularz ofertowy wersja 1.1 z dnia 27.08.2018.pdf - wersja obowiązująca

DOCXFormularz ofertowy wersja 1.1 z dnia 27.08.2018 - wersja edytowalna.docx -- wersja obowiązująca

     Jeżeli oferta zostanie złożona na nie aktualnym formularzu ofertowym,  oferta zostanie odrzucona   

    na podstawie klauzuli V ust. 1 Zapytania ofertowego.

4. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie:

„1. Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na urządzenie, 24 miesięczną gwarancję na akumulator oraz 24 miesięczną gwarancje na naprawę lub wymianę pozostałych akcesoriów, a bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-39-2018.pdf

Wersja XML