Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady   

    Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania   

     składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U.

     poz.729) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w  

     załączniku  Nr.1 z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce  wtórne .

     Szacowana  waga w/w przedmiotów ok. 1300-1500 kg
    
     PDFZałącznik do ogłoszenia.pdf

2. Termin realizacji:

     10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji.

 

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

    Odpady przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć podczas wizji lokalnej pod nadzorem

    Sprzedającego w dni powszednie w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w godz. 10.00-13.00 po

    uprzednim kontakcie.

    Osoba upoważniona do kontaktu:

    Łukasz Doleżyński  tel. 22 5537863, e-mail  lukasz.dolezynski@warszawa.wsa.gov.pl

 

4.Kryteria wyboru ofert:

    cena 100%

 

5.Istotne postanowienia:

  - wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami

    administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący,

  - zakupione odpady nie podlegają reklamacji,

  - odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa  

     się  siłami i środkami własnymi Kupującego,

  - w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Sprzedający ma   

     prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

 

6. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

    -  dokładną nazwę i adres oferenta,

    -  proponowana cena brutto za całość zamówienia,

    -  wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

       ( jeżeli  ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a    

       ponadto  należy  przedłożyć umowę spółki),

    -  kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie

       unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.-

       Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 R. poz.576) lub którzy uzyskali zezwolenie na przetwarzanie   

       odpadów na podstawie art.41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

    Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    ul. Jasna2/4, 00-013 Warszawa, przesłać e-mailem na adres:  

    lukasz.dolezynski@warszawa.wsa.gov.pl do dnia  17.08.2018r. do godz.12.00.

 

Wersja XML