Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminie rozprawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Radomia.

Strona archiwalna

 

     W sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, Sąd wyrokiem z 27 lutego 2018 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze oraz w pkt 2 zasądził od Wojewody Mazowieckiego na rzecz skarżącego Radosława Witkowskiego kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Od powyższego wyroku została złożona, przez Wojewodę Mazowieckiego, skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 czerwca 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

     W sprawie tej został wyznaczony termin rozprawy na dzień 7 września 2018 r. godz. 10:00 sala B  Wydziału Zamiejscowego w Radomiu (nowa sygn. akt VIII SA/Wa 543/18).

 

Wersja XML