• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty o sprawach

PDFWykaz spraw Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (3.0 - stan na dzień 08.11.2019 r.).pdf

 

 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Skorupki 6).

  sygn. akt I SA/Wa 2185/18 i I SA/Wa 98/19 W dniu 24 października 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Skorupki 6). Wyrokami z 31 października 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2014 r. i  z 17 grudnia 2014 r. czytaj dalej...
  Data publikacji: 31-10-2019 16:18
 • Komunikat w sprawie dotyczącej skargi Miasta Stołecznego Warszawy na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Jagiellońskiej 22).

  W dniu 30 października 2019 r. została rozpoznana, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skarga na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Jagiellońskiej 22). czytaj dalej...
  Data publikacji: 30-10-2019 12:50
 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Mokotowskiej 40, ul. Skaryszewskiej 11, ul. Nabielaka 9, Al. Niepodległości 151 i ul. Skorupki 6).

  W dniu 22 października 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Mokotowskiej 40 i ul. Skaryszewskiej) oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Nabielaka 9). Natomiast w dniu 24 października 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji (dot. Al. Niepodległości 151) oraz dotyczące uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Skorupki 6) czytaj dalej...
  Data publikacji: 24-10-2019 15:17
 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Rozbrat, ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej).

  W dniu 18 października 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Rozbrat, ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej) oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej). czytaj dalej...
  Data publikacji: 18-10-2019 15:02
 • Komunikat Prasowy dotyczący Uchwały NSA - Sądu Dyscyplinarnego Pierwszej Instancji w sprawie zarządzenia Prezesa WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

  Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie działając na podstawie art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), zarządził przerwę w wykonywaniu czynności służbowych sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta do dnia 28 września 2019 r. Przyczyną wydania zarządzenia było podejrzenie popełnienia przez sędziego deliktów dyscyplinarnych. Prezes Sądu o wydanym zarządzeniu zawiadomił Sąd Dyscyplinarny NSA, który zgodnie z art. 130 § 3 ww. ustawy powinien przed upływem terminu, do którego przerwa została zarządzona, wydać uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych lub uchylić zarządzenie o przerwie. Sąd Dyscyplinarny uchwałą z dnia 25 września 2019 r. uchylił zarządzenie Prezesa WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. Sąd w ustnych motywach wyjaśnił, że nie rozstrzygał w tym postępowaniu, czy sędzia popełnił przewinienie dyscyplinarne. Nie mógł także orzekać w przedmiocie zawieszenia sędziego, albowiem Rzecznik Dyscyplinarny nie wszczął postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.   W dniu dzisiejszym Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęło uchwałę aprobującą dotychczasowe czynności Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podjęte w sprawie sędziego Tomasza Szmydta oraz zwróciło się do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA m.in. o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających w sprawie sędziego i rozważenie możliwości zaskarżenia uchwały Sądu Dyscyplinarnego.     Na wniosek sędziego Tomasza Szmydta został udzielony mu urlop wypoczynkowy do dnia 11 października 2019 r.
  Data publikacji: 26-09-2019 16:19
Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000